KONSTRUKTIONSMODELLER


Den historiske modelsamling på Holmen blev oprettet i 1670, samtidigt med flytningen af skibsbyggeriet til Bremerholmen. Fremstillingen af skibsmodeller var på dette tidspunkt ikke noget nyt og epokegørende. De formentlig har en lige så lang historie, som orlogsskibene.

Efter modelsamlingens etablering, blev modellerne samlet i materialhuset på Bremerholmen, hvortil der senere knyttedes et modelværksted. Fra dette tidspunkt ved vi med sikkerhed, at der er fremstillet skibsmodeller, som et led i selve skibskonstruktionen. I 1735 var samlingen vokset så meget, at man måtte se sig om efter andre lokaler. Det blev således flådens chef, Frederik Danneskiold-Samsøe, der havde et åbent blik for samlingernes tekniske, dokumentariske og historiske værdi, der i det nyindrettede hovedmagasin langs Holmens Kanal, lod indrette en modelsal. I forbindelse med flytningen blev der foretaget en fortegnelse over modelsamlingen, hvoraf det fremgår, at den på dette tidspunkt rummede 102 modeller. I 1745 fik samlingen en betydelig tilvækst idet en stor del af de modeller, der blev opbevaret på kunstkammeret, afleveredes. Samlingen omfattede i alt 32 orlogsskibe og mindre fartøjer, fem modeller af pumper og pumpeværk, samt tre modeller af muddermaskiner. Ved konstruktionsskolens oprettelse i 1757 indrettedes der et særligt modelkammer i spanteloftsbygningen på Nyholm. Til dette knyttedes et modelværksted til fremstilling af modeller til skolens og skibsbyggeriets brug, således at den danske flåde nu rådede over to af hinanden uafhængige samlinger.

I 1795 ramtes samlingen af den store ildebrand, der havde sit udspring på Gammelholm. Ved denne lejlighed mistedes mere end 120 modeller, hvoraf hovedparten tilhørte den ældste del. Der hersker en del uenighed om, hvorvidt englænderne i 1807 også forgreb sig på modelsamlingen, men meget taler for, at den del af samlingen, som befandt sig på Nyholm, blev udsat for et omfattende tyveri. Efter dette tidspunkt førte samlingerne en omskiftelig tilværelse og har først fundet sit endelige hjemsted i forbindelse med etableringen af Orlogsmuseet på Christianshavn i 1989.

Den nuværende samlings ældste model er fra 1669. Ifølge traditionen har denne været ophængt i Holmens kirke. Spørgsmålet rejser sig derfor, om de modeller, der findes fra før 1690, overhovedet har tjent noget konstruktionsmæssigt formål? To af disse modeller er udført af den indkaldte englænder Francis Sheldon. Hovedvægten er her lagt på de dekorative elementer, hvorfor de må betegnes som rene præsentationsmodeller. I fabrikmester Ole Judichærs embedsperiode blev der imidlertid fremstillet modeller af så godt som samtlige større skibe, hvilket også gælder for hans efterfølgere.

I den instruks, som udfærdigedes i forbindelse med hans tiltrædelse i 1729, er det eksplicit nævnt, at han skal lade fremstille en model efter den approberede konstruktionstegning. Instruksen er interessant, dels fordi det er den første af sin art, dels fordi man her i gennem får et indblik i, hvad modellerne skulle anvendes til. I 1729 har begrebet model altså fået en klar definition. Med dette mente man altså, en i træ udført tredimensionel model i skala til brug for det praktiske orlogsskibsbygger.

I løbet af 1730’erne ser det dog ud som om, modellen mister sin oprindelige betydning. Hovedvægten lægges nu på konstruktionstegningen, der får både en teknisk-administrativ, samt en klar juridisk betydning. Det er nu ikke længere modellen, der udgør det bærende led i konstruktionsprocessen. Herefter fungerer modellen primært som en tredimensionel fastholdelse af gældende konstruktionsprincipper, og sekundært som et led i undervisningen af konstruktionsofficererne, og endelig en visualisering af de ofte teknisk komplicerede konstruktions- og sammenføjningsprincipper.