SPIONAGE


Fra 1701 blev de danske søofficerere uddannet på Søkadetakademiet. Uddannelsen var en blanding af teori og praksis og kan betragtes som en forløber til den civile ingeniøruddannelse. Fire af de bedst begavede kadetter blev hver år udvalgt til at deltage i en såkaldt dannelsesrejse, der gik til England, Holland og Frankrig; tre af 1700-tallets førende søfartsnationer.
På disse rejser indsamlede de teknisk kyndige officerer informationer og havne, dokker, beddinger, skibe og mekaniske indretninger. Skibe og anlæg opmåltes og af de komplicerede maskiner blev der fremstillet modeller ligesom der førtes løbende dagbøger med optegnelser og bearbejdnings- og produktionsmetoder. Oplysningerne blev gennem de danske gesandtskaber sendt til Admiralitetet i København, der med stor interesse studerede de sidste nyheder inden for videnskab og teknologi. Der var ikke blot tale om informationer af maritimteknologisk art. Der var blandt det indsendte materiale ofte tegninger og modeller af civil teknologi, som blev stillet til rådighed for den endnu spæde danske industri. Der var i virkeligheden tale om regulære spiontogter, der hvis de var blevet opdaget kunne have ført til fængsels- eller dødsstraf. Men Admiralitetet tog chancen for der var store penge at spare for den danske stat. Ved denne utraditionelle fremgangsmåde at skaffe Danmark sig adgang til de nyeste teknologi og sparede de omkostningstunge investeringer i selve udviklingsarbejdet.

De rejser, som søofficererne foretog, har aflejret sig i både Orlogsmuseets og i Rigsarkivet. Her findes nu enestående vidnedsbyrd om tidens teknologi - vidnedsbyrd ,som på grund af krige og brande nu er gået tabt i udlandet.