KONSTRUKTIONSKOMMISSIONEN


I 1739 blev Konstruktionskommissionen nedsat og det blev i første omgang bestemt at den skulle eksaminere alle tegninger til flådens skibe samt gennemgå de dertil knyttede beregninger. Desuden skulle kommissionen fungere som et uddannelsesforum for unge søofficerer. Hermed søgte Admiralitetet at sikre en vis kontinuitet, således at man til alle tider havde en veluddannet dansk søofficer, der kunne overtage den vigtige post som flådens fabrikmester.
Det blev bestemt, at Konstruktionskommissionen skulle sammensættes af fabrikmesteren, et antal søofficerer, der havde videnskabelig erfaring, et antal fuldbefarne søofficerer og en skibsbygger. Der kan næppe herske tvivl om, at Konstruktionskommissionen havde en yderst gavnlig indflydelse på skibsbyggeriet, hvilket især kom til udtryk i anden halvdel af 1700-tallet. Det kompetente forum kom således til at udgøre et tiltrængt supplement til det allerede eksisterende organisatoriske system indenfor den danske flåde og i perioder var det faktisk kommissionen, der styrede skibsbyggeriet på Holmen.

Med skabelsen af denne kommission havde man fået løst to af den danske flådes mest presserende problemer. Dels var kontrollen med selve byggeriet nu blevet samlet i ét sagkyndigt forum, således at man for fremtiden kunne undgå, at skibene blev udsat for uhensigtsmæssige eksperimenter og dels havde man til en vis grad fået koblet kongen ud fra selve konstruktionsprocessen og de indviklede tekniske spørgsmål.

Hurtigt udviklede kommissionen sig til landets førende forum for videnskab og teknologi og dets sammensætning ændredes med tiden således at en række af tidens bedste begavelser fik sæde her. Fra universiteterne i København og Kiel hentedes blandt andet Callisen, Warberg, Hee og Ljungberg. Fra 1700-tallets midte udvidedes Konstruktionskommmissionens arbejdsområde. Der blev nu indsendt en mængde mekaniske og tekniske opfindelser til vurdering både fra ind- og udland, som ikke havde direkte tilknytning til virksomheden på Holmen. I takt hermed begyndte de øvrige statslige kollegier at anvende kommissionen som rådgiver i videnskabelige og tekniske spørgsmål.