INTERNATIONALE KONTAKTER


Gennem søofficerernes rejseaktiviteter skabte de en række internationale kontakter både med fagfæller og med videnskabelige kolleger. Flere opnåede medlemskab af udenlandske videnskabelige selskaber og holdt livet igennem fast i dette netværk gennem en omfattende brevveksling.

Denne vidensudveksling kom ikke blot dansk skibsbyggeri til gode, men også dansk videnskab generet. I de københavnske selskaber og klubber holdt de foredrag om mange forskellige samfundsmæssige emner, ligesom de som undervisere på Søkadetakademiet og private skoler delagtiggjorde deres yngre kolleger i de sidste nye videnskabelige landvindinger.

På deres rejser indkøbte de både bøger og instrumenter, som de stillede til rådighed en bred kreds af både sømilitært og civilt interesserede. På denne måde var de med til at sprede deres viden ud i det civile samfund til gavn for både centraladministrationen og de mange forskellige foretagere i den endnu spæde københavnske industri.